A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Кищенецький заклад загальної середньої освіти І-ІII ступенів
Маньківської селищної ради Черкаської області

Учнівське самоврядування


Дитячо-юнацьке товариство "Козацька іскра"


СТАТУТ

І. Загальні положення

1.1. Дитячо-юнацьке товариство «Козацька іскра» – орган учнівського самоврядування у Кищенецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, самодіяльна організація-об’єднання, яка будує свою роботу на принципах добровільності, демократії й самоврядування.

1.2. Організація не підпорядковується й не належить до жодної з політичних чи релігійних структур.

1.3. Головна мета діяльності дитячо-юнацького товариства «Козацька іскра» – допомогти дітям вивчити історію козацтва: відродити і зберегти народні традиції та обряди; вивчити пісенний фольклор про козацтва; зібрати твори образотворчого мистецтва з історію Козацької України; дослідити роль спорту і фізичного розвитку.

ІІ. Членство в організації

2.1.  Членами дитячо-юнацького товариства можуть бути діти й підлітки незалежно від національності, соціального становища, ставлення до релігії. Вступ до організації – добровільний, індивідуальний, та, як правило, з дозволу батьків.

2.2. Члени товариства у своїй діяльності керуються такими законами:

 • Єдність слова і діла;
 • Честь і совість;
 • Дружба і товариськість;
 • Турбота і милосердя.

2.3. Члени товариства мають право:

 • Обирати і бути обраним до керівних органів;
 • На захист своїх прав, позицій та інтересів;
 • На добровільний вихід з організації.

2.4. Член товариства зобов’язаний діяти відповідно до Статуту, рішень, які приймаються на загальних зборах та на засіданні керівних органів організації.

2.5. За невиконання вимог п. 2.4. член товариства може бутив виключений з організації.

ІІІ. Структура та керівні органи

3.1. Дитячо-юнацьке товариство в школі створюється на добровільних засадах з числа учнів, які вважають себе патріотами України, дорожать своєю школою, устигають у навчанні, дисципліновані й виховані.

3.2. Товариство спрямовує свою діяльність на творче продовження сучасних умовах козацьких звичаїв і традиції, виховання в кожного її члена прагнення розвивати в собі кращі людські якості.

3.3. Дитячо-юнацьке товариство створює курені, які мають свої прапори, клейноди, гімн, девіз.

3.4. Дитячо-юнацьке товариство має свій гімн, герб, прапор.

3.5. Генеральна рада старшин (уряд) складається з гетьмана, його заступника – наказного гетьмана, козацької старшини.

3.6. Загальні збори дитячо-юнацького товариства складають з членів усіх керівних органів організації: Генеральної ради старшин, гетьмана, наказного гетьмана, козацької старшини, курінних.

3.8. На чолі дитячо-юнацького товариства «Козацька іскра» стоїть обраний Загальною козацькою радою гетьман. Куренями керують обрані в куренях курінні отамани.

3.9. Дитячо-юнацьке товариство бере участь у шкільних, сільських, районних та національних святах, різноманітних спортивних заходах, конкурсах.

3.10. Школярі, що вступають в дитячо-юнацьке товариство, дають урочисту клятву під прапором дитячо-юнацького товариства «Козацька іскра».

ІV. Організаційна структура дитячо-юнацького товариства

4.1. Основу організаційної структури дитячо-юнацького товариства «Козацька іскра» складає курінь – первинний козацький осередок за місцем навчання та інтересами його членів.

4.2. Курінь утворюється при наявності не менше трьох козаків та козачок.

4.3. Курені об’єднуються у дитячо-юнацьке товариство.

4.4. Найвищим керівним органом дитячо-юнацького товариства для республіки є Генеральна рада старшини на чолі з гетьманом, для куреня – курінна козацька рада на чолі з курінним.

4.5. Генеральна рада старшини скликається один раз на місяць, Загальна козацька рада – один раз на півріччя.

4.6. Генеральна рада старшини та  Загальна козацька рада мають повноваження, якщо було присутньою не менше двох третин членів. Рішення приймаються, якщо проголосувала проста більшість присутніх (більше 50% голосів).  

4.7. Кожен курінь має автономне право вирішувати питання. Курені не мають права нехтувати пропозиціями вищих виборних органів і порадами наставників, але можуть оскаржувати їх рішення.

4.8. При дитячо-юнацькому товаристві «Козацька іскра», з метою науково-методичного забезпечення виховної діяльності, створюється Рада наставників, яку складають:

 • Директор школи
 • Заступник директора з навчально-виховної роботи
 • Педагог-організатор
 • Класні керівники 5-11 класів
 • Вчителі-консультанти.

4.9. Генеральна рада старшини складається з: гетьмана, наказного гетьмана та радників, які очолюють Ради:

 •       Рада по роботі з молодшими школярами – драгоман;
 •       Рада освіти – писар;
 •       Рада культури та відпочинку – хорунжий;
 •       Рада здоров’я та спорту – довбиш;
 •       Рада праці та екології – обозний;
 •       Рада милосердя (волонтери) та фінансів – скарбничий;
 •       Рада дисципліни та порядку – осавул.

4.10. Генеральна рада старшини координує всю діяльність дитячо-юнацького товариства, контролює виконання рішень, планових завдань.

V. Принципи дитячо-юнацького товариства «Козацька іскра»

5.1. Обов’язком членів організації є знання історії України, збереження і примноження української культури, народних традицій.

5.2. Дитячо-юнацьке товариство виступає проти політизації дитинства, будь-якої монополії в дитячому русі, за співробітництво на засадах партнерства з усіма гуманістичними об’єднаннями.

5.3. Дитячо-юнацьке товариство виступає за толерантне ставлення до релігійних святинь і традицій..

5.4. Об’єднання виховує в молоді повагу до людей інших національностей, які проживають на території України, сприяє їх культурному розвиткові.

5.5. Дитячо-юнацьке товариство виступає за утвердження української мови як єдиної державної на території України.

5.6. З метою фізичного гарту та виховання молоді об’єднання проводить мандрівку по рідному краю, веде морально здоровий спосіб життя.

VІ. Припинення діяльності дитячо-юнацького товариства

6.1. Організація припиняє свою діяльність шляхом ліквідації (реорганізації) за рішенням загальних зборів організацій та відповідно до чинних норм законодавства України. Порядок, строки ліквідації (реорганізації) та склад ліквідаційної комісії затверджується Генеральною радою старшини.

6.2. Майно, що залишилося після припинення діяльності організації, використовується відповідно до рішення Генеральної ради старшини.


КОНСТИТУЦІЯ

І. Загальні положення

1.1. «Козацька іскра» - це назва учнівської дитячо-юнацького товариства, що планує свою роботу на принципах демократії та самоврядування.

1.2. Людина, її життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека є вищою цінністю дитячо-юнацького товариства.

1.3. Дитячо-юнацьке товариство відповідає перед кожним своїм членом за свою діяльність.

1.4. Головним у діяльності «Козацької іскри» є:

 • навчання – основна праця кожного;
 • боротьба за здоровий спосіб життя;
 • розвиток творчої ініціативи.

1.5. Держаними символами є Гімн школи та Емблема дитячо-юнацького товариства.

ІІ. Права громадян

2.1. Всі громадяни дитячо-юнацького товариства рівні та вільні у своїх правах.

2.2. Права та свободи громадян непохитні.

2.3. Кожен громадянин має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права інших громадян.

2.4. Кожному гарантується право на волю думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів.

2.5. Кожен має право на освіту.

2.6. Кожному гартується свобода літературної, художньої  і технічної творчості.

2.7. Кожному гарантується право знати свої права та обов’язки.

2.8. Кожний зобов’язаний неухильно дотримуватись Конституції.

2.9. Кожний громадянин, якщо того бажає уряд школи, Рада наставників, рада профілактики зобов’язані звітувати перед колективом про виконання Правил для учнів, про дотримання Кодексу лицарської честі козака, про своє ставлення до навчання, праці, про виконання дорученої справи.

ІІІ. Вибори

3.1. Волевиявлення громадян дитячо-юнацького товариства здійснюється шляхом виборів.

3.2. Право голосувати мають учні 5 – 11 класів.

3.3. Виборцям гарантується вільне волевиявлення.

ІV. Гетьман

4.1. Гетьман є главою козацької республіки і виступає від її імені.

4.2. Гетьман є гарантом Конституції, прав і свобод учнів.

4.3. Гетьман обирається учнями дитячо-юнацького товариства на основі загального і прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном на один рік.

4.4. Діяльність Гетьмана:

 • організовує складання проекту плану роботи організації на навчальний рік і його подальше виконання;
 • представляє дитячо-юнацьке товариство на зльотах учнівських організацій;
 • контролює  та регулює роботу членів Генеральної ради старшини та курінних.

V. Члени Генеральної ради старшини

5.1. Виконавчим органом козацької республіки є члени Генеральної ради старшини, що обирається терміном на 1 рік.

5.2. Члени Генеральної ради старшини у своїй роботі керуються Статутом та Конституцією.

5.3. До складу Генеральної ради старшини входять такі радники: писар, осавул, драгоман, хорунжий, довбиш, обозний, скарбничий.

5.4. Члени Генеральної ради старшини підкоряються гетьману і діють за планом роботи дитячо-юнацького товариства.

5.5. Члени Генеральної ради старшини погоджують свою діяльність з класними керівниками, Радою наставників. 


Положення про вибори Гетьмана та членів шкільного уряду


І. Загальні положення

1.1. Вибори Гетьмана дитячо-юнацького товариства проводяться за принципом загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосування.

1.2. Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.

1.3. Вибори Гетьмана школи є загальними: право обирати мають учні 5 – 11 класів школи.

1.4. Гетьманом школи може бути обраний учень, якому на день виборів виповнилось 14 років і який є учнем цієї школи.

1.5. Вибори Гетьмана є рівним. Кожен виборець має один голос.

1.6. Голосування на виборах є таємним.

1.7. Право висування кандидата має кожен класний колектив. Клас може висувати кількох кандидатів у Гетьмана.

ІІ. Організація та проведення виборів

2.1. Для проведення голосування створюється виборча комісія в складі 3 чоловік.

2.2. Виборча комісія:

 • складає списки виборців;
 • встановлює форму виборчого бюлетеня;
 • встановлює реєстрацію кандидатів у гетьмани;
 • встановлює результати виборів і оголошує їх.

ІІІ. Передвиборча агітація

3.1. Учень, який зареєстрований кандидатом у Гетьмани, має право вести передвиборчу агітацію.

3.2. Кандидат за допомого ініціативної групи повинен випустити рекламний плакат, підготувати передвиборчу програму, може здійснювати інші агітаційні заходи.

3.3. Повідомлення про обрання Гетьмана оголошується головою виборчої комісії на загальношкільній лінійці.

3.4. Обраним вважається кандидат за якого проголосувала більшість учнів, які брали участь у голосуванні.

3.5. Вибори вважаються такими, що відбулись, якщо в них брали участь 50 % учнів школи.

3.6. Гетьман обирається строком на 1 рік.

3.7. Вибори до уряду проводяться в класах відкритим голосуванням строком на 1 рік. 


Положення про Гетьмана


1. Гетьман є головою учнівського колективу і виступає від його імені.

2. Гетьман обирається учнями на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на одик рік.

3. Гетьманом може бути обраний учень школи, який досяг 14 років, є активним учасником шкільних справ, має добрі оцінки зі шкільних предметів.

4. Гетьман є головою шкільного уряду – Генеральної ради старшини.

5. Гетьман:

 • вносить на розгляд уряду питання, які турбують учнів школи;
 • має право ініціювати зміни, що покращують навчання та дозвілля учнів;
 • має право голосу при вирішенні питань подальшого перебування учнів у школі;
 • скликає чергові засідання уряду;
 • бере участь у роботі комісії по захисту прав дитини;
 • не має права передавати свої повноваження іншим особам;
 • рішення кошового отамана незалежні від рішень адміністрації школи з питань учнівського самоврядування.

6. Повноваження Гетьмана припиняються у разі:

 • відставки;
 • неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
 • усунення з посади в порядку імпічменту;
 • закінчення школи.         

Положення про шкільний уряд – Генеральну раду старшин

1. Шкільний уряд є органом шкільного самоврядування учнів школи.

2. Чергові вибори членів уряду відбуваються в останній тиждень вересня другого року повноважень уряду.

3. Члени уряду беруть участь у роботі уряду у вільний від навчання час.

4. Засідання проводяться один раз у місяць. Також уряд може збиратись позачергово для вирішення поточних питань.

5. Члени уряду мають право вільного висловлювання.

6. Повноваження членів уряду можуть бути припинені у разі:

 • складання повноважень за особистою заявою;
 • переходу до іншої школи;
 • відкликання куренем свого представника зі складу уряду;
 • у разі закінчення школи;
 • член уряду може бути виключений зі складу уряду за рішенням уряду.

7. Шкільний уряд працює на засіданнях.

8. Засідання уряду проходять відкрито.

9. Повноваження шкільного уряду:

 • прийняття рішень з найважливіших питань шкільного життя у межах своєї компетенції;
 • внесення пропозицій адміністрації школи, педагогічній раді з питань навчання та дозвілля;
 • участь у складанні річного плану школи;
 • внесення пропозицій до Центру соціальних служб для молоді;
 • піклування про молодших школярів, допомога ветеранам, акції матеріальної допомоги;
 • контроль за відвідуванням уроків;
 • контроль за порядком під час чергування класів у школі;
 • затверджує перелік Рад та обирає радників.

10. Шкільний уряд має право вносити зміни і доповнення до Положення про шкільний уряд.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора